MODIFICACIÓ BASES CONVOCATORIA BEQUES PER A XIQUETS DE 0 A 3 ANYS MATRICULATS EN L’ESCOLA INFANTIL NINOS PER AL CURS ESCOLAR 2012-2013

25-Abril-2013

En el Butlletí Oficial de la província d’Alacant núm. 75, de data 23 d’abril del 2013, es publica l’Edicte de modificació de les bases de la convocatòria de BEQUES PER A XIQUETS DE 0 A 3 ANYS MATRICULATS EN L’ESCOLA INFANTIL NINOS PER AL CURS ESCOLAR 2012-2013, aprovades per la Junta de Govern Local i publicades en el BOP número 60 de 28 de març del 2013.

Les instàncies per a poder optar a les dites ajudes, es troben a disposició dels interessats en l’Ajuntament (1a planta) on seran informats de tota la documentació exigida. Les mateixes hauran de presentar-se en hores hàbils, en el Registre General d’este Ajuntament, o en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1.992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, durant el termini comprés entre el 24 d’abril i el 8 de MAIG DEL 2013, ambdós inclusivament.

A Castalla, a 23 d’abril del 2013.

L’ALCALDESSA-PRESIDENTA,
María Teresa Gimeno Piña.

Bases de la convocatòria modificades

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Próximos eventos

Contacto 96 656 08 10 info@castalla.org
Redes sociales