Ordenances municipals

 1. REGLAMENT ORGÀNIC.
 2. REGLAMENT DEL MERCAT.
 3. REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS.
 4. REGLAMENT DE NETEJA I TANCA DE SOLARS.
 5. ORDENANÇA MUNICIPAL D’ABOCAMENTS.
 6. ORDENANÇA REGULADORA DE LA FIRA DE SANT ISIDRE.
 7. ORDENANÇA REGULADORA DEL CAMÍ DE LA BOLA PER A LA PRÀCTICA DEL JOC DE LA “BOLA A BRAZO”.
 8. ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
 9. REGLAMENT MUNICIPAL D’ÚS I UTILITZACIÓ DE LES INSTAL•LACIONS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.
 10. REGLAMENT DE GESTIÓ DE L’ECOPARC DE CASTALLA.
 11. ORDENANÇA MUNICIPAL DE DESPLEGAMENT I EXECUCIÓ URBANÍSTICA DEL PLA GENERAL DE CASTALLA.
 12. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
 13. ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL•LACIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPS DE TELECOMUNICACIÓ.
 14. NORMES TÈCNIQUES EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ.
 15. REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CASA DE CULTURA DE CASTALLA.
 16. ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA I PROTECCIÓ D’ANIMALS.
 17. ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA.
 18. ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT.
 19. BASES GENERALS PER A L’ADJUDICACIÓ DE PROGRAMES D’ACTUACIÓ INTEGRADA.
 20. ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTALLA.
 21. REGLAMENT DE L’AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CASTALLA.
 22. ORDENANÇA MUNICIPAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE CASTALLA.
 23. ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA DE CASTALLA.
Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials