Convocatòria de plenari ordinari

25-Maig-2020

Convocatòria de Plenari Ordinari de data 27 de maig de 2020, que es realitzarà de manera telemàtica, amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació, si escau, de les següents actes pendents d’aprovació:
– Acta ple sessió extraordinària de data 14-01-2020
– Acta ple sessió ordinària de data 29-01-2020
– Acta ple sessió extraordinària de data 21-02-2020
– Acta ple sessió extraordinària de data 13-03-2020

2.- Aprovació, si escau, no haver-hi lloc a la iniciació d’expedient de modificació de preus en el contracte del servei de gestió de les instal·lacions esportives municipals (poliesportiu i piscines). Exp. 14/2016

3.- Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient sancionador en el contracte de gestió del servei públic de recollida de residus domiciliaris i neteja viària en el municipi de castalla. Exp. 5052/2019

4.- Aprovació, si escau, de l’asunción per l’ajuntament, de la condició d’agent urbanitzador del programa d’actuació integrada del sector uzo-1 “els campellos 2”, i l’asunción de la gestió directa de les obres d’urbanització i aprovació del projecte col·lector de saneamimento i edar.- exp. 1450/2014

5.- Aprovació, si escau, de l’anul·lació de l’acord ple de data 21 de maig de 2019, en el qual es va aprovar la valoració i modificació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament de castalla. Exp. 1261/2019

6.- Aprovació, si escau, de les modificacions en gratificacions del personal funcionari i en hores extraordinàries del personal laboral. Exp. 1262/2019

7.- Aprovació, si escau, de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició presentat per tomás sánchez pujalte, en representació del sindicat ugt. Exp. 5695/2019

8.- Aprovació, si escau, de la modificació del reglament de gestió de l’ecoparc municipal. Exp. 1134/2020

9.- Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança de la taxa d’expedició de documents administratius. Exp. 1848/2020

10.- Aprovació definitiva, si escau, del pla local de prevenció d’incendis forestals (plpif). Exp. 2112/2020

11.- Aprovació, si escau, de la derogació de l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, tablados i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. Exp. 2187/2020

12.- Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits 17/2020. Baixes per anul·lació. Exp. 2344/2020

13.- Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 9/2020. Suplement de crèdits. Exp. 1522/2020

14.- Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 18 per a transferir crèdits de despeses d’unes aplicacions pressupostàries a unes altres. Exp. 2400/2020

15.- Informació al ple de l’execució pressupostària, informes de morositat, informes de període mitjà de pagament trimestre 4 de 2019; pressupost definitiu 2020, pla pressupostari a mitjà termini. Exp. 5688/2019

Control i fiscalització dels òrgans de govern:

16.- Coneixement d’acords de la junta de govern. Des de la junta de govern local de data 22-01-2020 a la junta de govern local de data 13-05-2020.

17.- Coneixement de resolucions de l’alcaldia i tinences d’alcaldia.
17.1.- Es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia-presidència compreses des de la número 18 de data 24-012020 a la número 89 de data 21-05-2020.
17.2.- Es dóna compte de les resolucions de la ta01 compreses des de la número 40 de data 23-01-2020 a la número 268 de data 21-05-2020.
17.3.- Es dóna compte de les resolucions del ta02 compreses des de la número 3 de data 31-01-2020 a la número 17 de data 21-05-2020.
17.4.- Es dóns compte de les resolucions de la ta03 compreses des de la número 2 de data 24-01-2020 a la número 205 de data 21-05-2020.
17.5.- Es dóna compte de les resolucions de la ta04 compreses des de la número 22 de data 23-01-2020 a la número 217 de data 20-05-2020.

18.- Mocions.

19.- Coneixement de la gestió efectuada per l’equip de govern.

20.- Despatxos extraordinaris.

21.- Precs i preguntes.

https://www.castalla.org/wp-content/uploads/2020/05/Convocatoria-Pleno-27.05.2020.pdf

 

Convocatoria Pleno 27.05.2020-1

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials