Anunci de projecte d’estatuts i pla inicial d’actuació de l’entitat de gestió i modernització Castalla Polígon La Foia

15-Setembre-2022

Vist l’anunci de data 13 de juliol de 2022 relatiu a l’aprovació provisional acord plenari del projecte de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castalla i la *EGM Castalla Polígon La *Foia i transcorregut el termini de temps de sotmetiment a informació pública, sense que s’hagen formulat reclamacions ni suggeriments de cap classe com indicada el Certificat de data 12/09/2022 obrant en l’Expedient 765/2022.

Es procedeix a la publicació per mitjà del present anunci del Projecte de Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Castalla i la *EGM Castalla, del Projecte d’Estatuts i del Pla Inicial d’Actuació de l’entitat de gestió i modernització de l’Àrea Industrial de Castalla- Polígon la Foia en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Castalla i en la pàgina web municipal, perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Al seu torn, el Projecte de Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Castalla i la *EGM Castalla, el Projecte d’Estatuts i del Pla Inicial d’Actuació de l’entitat de gestió i modernització de l’Àrea Industrial de Castalla-Polígon la *Foia estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

El que es fa públic als efectes pertinents.

L’ALCALDE-PRESIDENT
Antonio Bernabeu Bernabeu

https://www.castalla.org/wp-content/uploads/2022/09/ANUNCIO.pdf

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials