APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL I PRESTACIONS PER A LA MILLORA DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES MAJORS

27-Gener-2023

Descripció de la convocatòria:

Primer. Beneficiaris: Podran sol·licitar les ajudes regulades en el Reglament tots els ciutadans empadronats a Castalla amb una antiguitat com a mínim d’un any des de la data de la sol·licitud, majors d’edat i que compleixin els requisits exigits en el Reglament regulador de les prestacions.

Segon. Objecte. Regular la concessió de les PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL I PRESTACIONS PER A LA MILLORA DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES MAJORS DEL MUNICIPI DE CASTALLA.

Tercer. Reglament regulador. Reglament regulador de LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL I PRESTACIONS PER A LA MILLORA DE L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES MAJORS DEL MUNICIPI DE CASTALLA (Anualitat 2023), publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 108, de 08/06/2022, d’acord amb l’art. 9.3 de la LGS.

Quart. Import. La dotació pressupostària amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2023-3-2310- 48902 del Pressupost General vigent per import 126.000€.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. DES DE L’ENDEMÀ De LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ANUAL EN EL TAULER D’ANUNCIS DE L’AJUNTAMENT I FINS AL DIA 30 DE NOVEMBRE DE L’ANY EN CURS. No obstant això i amb caràcter EXTRAORDINARI, podran admetre’s i tramitar-se aquelles sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data i ABANS DEL 31 de DESEMBRE de l’any en curs, sempre que s’acrediti l’aparició de la necessitat fora del termini ordinari de presentació de sol·licituds.

https://www.castalla.org/wp-content/uploads/2023/01/extracto-resolucion.pdf

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials